سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید رجبی وندچالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جویبار
عباس همت – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین ا… معصومی –
عباس قنبری مالیدره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادجویبار

چکیده:

تاثیر فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه یک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی بردرصد چغندرهای شکسته شده به طور میدانی مورد آزمون قرارگرفت درصد غده های شکسته شده درحین برداشت با یک چغندرکن ارتعاشی درچهارسطح فرکانس ارتعاش تیغه صفرو۹و۱۰و۱۲هرتز و سه سطح زاویه حمله تیغه ۱۱و۲۴و۳۶ درجه آن اندازه گیری شد آزمایشها به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و درسه تکرار انجام شدند سپس از اصول مدلسازی فازی براساس روش ممدانی برای پیش بینی درصد جغندرهای شکسته شده دردامنه فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه مورد مطالعه استفاده شد نتایج نشان داد که براوردهای بدست آمدها ز تحلیل فازی با نتایج تجربی همخوانی خوبی داشت روش فازی درصد غده های شکسته شده دردامنه فرکانس و زاویه حمله مورد مطالعه را با ضریب تیعین R2 وخطای نسبی به ترتیب برابر ۰٫۹۴۵و۹٫۹۵۹% براوردنمود. همچنین درجه تطابق مدل فازی با مقادیر تجربی برابر ۰٫۹۷۲ بود.