سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید کاظمی محسن ابادی – استادرشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
مهدی محرم پور – استادرشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
محیا کاتوزی – دانشجو رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بهنام نیلفروشان – استادفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده:

مدیریت موفق منابع آب نیازمند رویکردهای جهتدار، جامع و سیستماتیک میباشد تا بتواند با وجود روند تشدیدمشکلات مربوط به آب و افزایش رو به رشد تقاضای آن، نیاز مصرفکنندگان را برطرف سازد در این راستا بهرهگیری از شیوههای نوین مدلسازی منابع آب از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق نرم افزارآماریStatisticaبرای پیش بینی دبی روزانه رود خانه قره سو در استان گلستان استفاده شد .اطلاعات آماری از چهار ایسگاه بارانسنجی و هیدرومتری از سطح حوضه جمع آواری و به منظور پیش بینی به نر مافزار داده شد. نتایج نشان داد پیش بینی نرم افزارStatisticaنسبتا خوب می باشد.