سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی پاشاکی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب
علی صارمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین تحقیق دو روش اصلی آنالیز روندهای استوکاستیک که شامل تحلیل درقلمرو زمان و تحلیل درقلمرو فرکانس می باشند بررسی و باهم مقایسه گردیدها ست این دو روش به ترتیب ازتوابع خودهمبستگی و نمایه طیفی برای انالیزروند بهره می برند اما درعین تفاوت روش آنها درتکامل سیستم دربسیاری موارد همپوشانی های معنی داری وجود داشته و نتایج یکسانی دراکثر حالات موردانتظار است نتایج تحقیق حاضر قابلیت اطمینان روشهای مذکور را درحالت عملی مقایسه نمودهاست بدین منظور داده های رودخانه سفید رود دراستان گیلان موردشبیه سازی قراگرفته و نتایج مطالعات با نتایج واقعی مقایسه شده اند نتایج حاصل ازازمون اکائیک نشان میدهد که مدل ARIMA(1,0,0)(1,1,1)*12 با مقدار حداقل آماره ازمون بیشترین برازش را با داده ها دارد.