سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی غیاثی – دانشگاه یزد
سعید فتاحی – دانشگاه یزد
حسن مشروطه – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بدست آوردن ارتباط بین خواص الیاف و خواص نخ یکی از مهمترین موضوعاتی استکه درچندین دهه گذشته مورد توجه محققین و مهندسین نساجی بوده است دراین مقاله به بررسی خواص و پیش بینی استحکام کششی دسته الیاف پشم / پلی استر پرداخته شدها ست مهمترین هدف این پژوهش بدست آوردن یک رابطه منطقی بین استحکام دسته الیاف پشم / پلی استر و درصد مخلوط وخصوصیات الیاف می باشد با توجه به اینکه رابطه بین الیاف ونخ درمهندسی از اهمیت زیادی برخورار است بنابراین بدست آوردن این رابطه هم از نظر تئوری و هم از نظرعملی دارای اهمیت فراوان می باشد درپژوهش انجام شده با توجه به نتایج و تجزیه تحلیل داده ها از روی خواص الیاف و درصد مخلوط الیاف یک معادله رگرسیون چندمتغیره بدست آمد که به کمک آن می توان تنش مخصوص دسته الیاف پشم – پلی استر های مختلف با نسبت های دلخواه را پیش بینی کرد و همچنین یک معادله دیگر نیز بدست آمد که میتوان به کمک آن ازدیاد طول نسبی دسته الیاف پشم پلی استر را پیش بینی کرد.