سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحدسبزوار
فاطمه کوشکی –

چکیده:

دراین مطالعه خواص هندسی پسته توسط شبکه های عصبی مدلسازی گردید فرایندب ازآبپوشی درچهار سطح رطوبت ۴/۳۳ و ۲۹/۱۱ ،۲۲/۶۴ و ۴۱/۳۵ انجام گرفت مدل شبکه عصبی پرسپترون و تابع پایه شعاعی برای پیش بینی خواص هندسی پسته در طی بازآبپوشی بکارگرفته شد نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی با ۴ نرون درلایه پنهان بهدلیل داشتن کمترین خطای نسبی درپیش بینی قطر بزرگ قطر میانگین حسابی و قطر میانگین هندسی به ترتیب دارای خطای نسبی ۶/۸۳×۱۰-۳۰ ،۱/۲۴×۱۰-۳۰ , ۱/۸۰×۱۰-۳۱ به عنوان بهترین مدل درپیش بینی خواص هندسی پسته انتخاب گردید.