سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پوریا نیک نام – کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
سینا مرادی – کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدرضا دهقانی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
حسین منافی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله ضمن اشاره به کاربرد ترمودینامیک پیوسته در پیش بینی خواص برش های سنگین نفتی، ابتدا به مقایسه ای بین مدل (Manafi et al.,1999) که بر مبنای ترمودینامیک پیوسته انجام شده است و سایر روش ها می پردازیم. در این مقاله بر اساس اطلاعات نفت خام سنگین مشخصات اصلی برش های نفتی شامل توزیع جرم مولکولی، نقطه جوش و چگالی برش ها پیش بینی شده و با داده های تجربی مقایسه شده است. بر اساس داده های تجربی ۱۰ سری از داده آزمایشگاهی نفت خام، مدلی بهبود یافته برای چگالی ویژه ارائه می شود و دقت مدل بر روی نمونه نهایی بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد اصلاحات صورت گرفته باعث بهبود قابلیت پیشگویی مدل گردیده است.