سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید حسن پور دهنوی – کارشناس ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اصغر اصغریان جدی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، خواص مکانیکی پارچه های حلقوی تاری سورا خدار مورد مطالعه و درباره پارامترهای اصلی مؤثر بر این خواص، بحث و بررسی شده است. آزمایش های مکانیکی بر روی نمونه پارچه ها، پس از تولید آنها بر اساس این پارامترها، انجام گرفت. یک روش تجربی بر اساس ضبط ویدئوئی و پردازش تصویر برای بررسی کرنش نسبی عرض به طول این پارچه ها، طی تغییر شکل کششی تک محوری به کار برده و اطلاعات به دست آمده با نرم افزار آماری تحلیل، و نتایج استخراج شد. نتایج آزمایش ها حاکی از آن است که خواص مکانیکی این پارچه ها علاوه بر جنس نخ و مشخصات ماشین بافندگی، به شدت تحت تأثیر پارامترهای ساختمان بافت (از قبیل طول جاری، تکرار رج، آندرلپ و …) است. در پایان یک شاخص ساختمانی ارائه شد که با نسبت مدول های ثانویه به اولیه دارای رابطه خطی است و برای پیش بینی و برآورد خواص مکانیکی این پارچه ها ابزار مفیدی است.