سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین محمودجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
امیرعباس ایزدپناه – استادیار گروه مهندسی شیمی
شهریار عصفوری – استادیار گروه مهندسی شیمی

چکیده:

خواص ترمودینامیکی و تعادل فازی مخلوطهای تجمعی اغلب نمی توانند با مدلهای مرسوم از قبیل معادلات مکعبی مدل شوند درسالهای اخیر معادلات حالتی که پایه مولکولی دارند توسعه زیادیی افته اند یک گروه ازاین نوع معادلات معادله حالت مکعبی / تجمعی Cubic plus association CPA می باشد معادله حالت CPA معادله حالتی استکه معادله حالت مکعبی SRK را با ترم تجمعی معادله SAFT ترکیب می کند دردهه اخیر با پیشرفت های اساسی که درنظریه سیالات قطبی و تجمعی صورت گرفته است این معادلات بهطور گسترده درصنعت برای سیالات تجمعی و محلولهای پلیمری به کارگرفته شدها ند دراین تحقیق ابتدا با استفاده از داده های آزمایشگاهی فشاربخار و حجم مایع اشباع ان فرمیل مورفولین NFM پارامترهای معادله حالت CPA بدست می اید سپس محاسبات مربوط به نقطه حباب برای تعادل فازی بخار – مایع برای سیستمهای حاوی ان فرمیل مورفولین به کارگرفته شده و نتایج شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی مقایسه و طرح های تجمعی مناسب برای ان فرمیل مورفولین معرفی شده و پارامترهای معادله حالت cPA و پارامتر برهمکنش برای سیستم های دوجزئی ان فرمیل مورفولین – هیدروکربن استخراج می شود.