سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی خوشبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بروز خشکسالی و ترسالی با همه پیامدهایی که دارند یک پدیده تکراری و طبیعی در اکوسیستم محیط محسوب می شود دراین تحقیق به منظور پیش بینی خشکسالی ها و شدت آن برای آینده در بخشی از غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی اقدام به تولید داده های مصنوعی بارندگی توسط روش اتورگرسیو مرتبه اول AR1 به تعداد ۱۰۰۰ نمونه آماری کردیم با استفاده از نتایج بدست امده از داده های تولید شده در روش AR1 به بررسی وضعیت خشکسالی توسط سه شاخص خشکسالی PNPI, RAI, DM در آینده پرداختیم با مقایسه متوسط نتایج بدست امده از این شاخص ها برای دوره آماری ۳۶ ساله مشخص شد که در ایستگاه های منتخب ما در یک دوره ۳۶ آینده میانگین شدت خشکسالی افزایش خواهد یافت اما همچنان این مناطق با خشکسالی متوسط رو برو خواهند بود.