سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم –
محمود خسروی –
حسین حسین پورنیکنام –

چکیده:

تحقیق حاضر تلاشی است برای پیش بینی خشکسالی یک سال بعد در شهر زاهدان با استفاده از مقادیر پیشین شاخص خشکسالی بارندگی استاندارد شدهSPI) و ۱۹ عدد از شاخص های اقلیمی. بدین منظور از قابلیت های سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقیANFIS)برای ساخت مدل های پیش بینی و از شاخص خشکسالیSPIبرای نمایش کمی خشکسالی استفاده گردید. در ابتدا از روش محاسبه همبستگی، برای تحلیل ارتباط میان خشکسالی ها و شاخص های اقلیمی استفاده شده و مناسب ترین شاخص های اقلیمی انتخاب گردیدند. در مرحله بعد پیش بینی خشکسال یها در مقیاس زمانی ۱۲ ماهه صورت پذیرفت. ترکیبات مختلفی از متغیرهای ورودی در مدل های پیش بینی فازی – عصبیANFIS وارد گردیدند.شاخص خشکسالیSPI نیز به عنوان خروجی مدل ها معرفی شد. نتایج نشان داد که استفاده از سری های زمانی مشابه سالقبل شاخص خشکسالیSPI در پیش بینی خشکسالی های ۱۲ ماهه مؤثر م یباشد. همچنین از بین شاخص های اقلیمی مورد بررسی، شاخص Nino4مناسب ترین نتایج را ارائه داد.