سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدعلیزاده گنجی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
سیدنجم الدین الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم عملیات انفجار معادن سطحی خرج ویژه است و بنابراین بهینه سازی آن می تواند در کاهش هزینه ی واحد عملیات انفجا و بهبود وضعیت عملیات استخراج مفید واقع شود. اگر خرج ویژه کم گردد ممکن است سنگ از جا کنده نشود و یا بلوک های بزرگ حاصل گردد که این خود منجر به افزایش هزینه ی معدن کاری به علت افزایش هزینه های عملیاتی و باربری و آتشباری های ثانویه خواهد د. حال اگر خرج ویژه زیاد گردد علاوه بر خردشدگی بیش از اندازه ی مواد معدنی، لرزش زمین، پرتاب سنگ در هوا و آلودگی صوتی را نیز در پی خواهد داشت. شرایط ژئوتکنیکی ناحیه، خواص فیزیکی- ژئومکانیکی توده ی سنگ با پارامترهای طراحی و نتایج عملیات انفجار در ارتباط بوده و بخصوص در پیش بینی خرج ویژه عملیات انفجار سطحی مؤثر می باشد. خرج ویژه ی این معدن بر اساس خواص فیزیکی- ژئومکانیکی توده ی سنگ حدود ۰/۲۲-۰/۱۸ کیلوگرم بر تن و بر ا ساس شاخص انفجار پذیری ۰/۱۵ کیلوگرم بر تن بدست آمد. این در حالی است که خرج ویژه ی عملی مورد استفاده در معدن مس سرنگون برای سنگ تراکیت ۰/۴۲ کیلوگرم بر تن است که حداقل ۲ برابر خرج ویژه ی محاسباتی است.