سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین محمدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
قدیر بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
جعفر نیکبخت – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

این پژوهش در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه زنجان بر روی یک ستون خاک دست نخورده از خاک بکر تهیه شده از نزدیکی کارخانه سرب و روی استان زنجان به طول ۵۰ سانتیمتر و قطر ۲۰ سانتیمتر انجام گرفت. ابتدا برخی از خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و هیدرولیکی آن تعیین گردید. خاک مورد آزمایش را به منظور انجام آزمایشات انتقال املاح در شرایط اشباع و ماندگار با محلول CaCl2 با غلظت EC=1dS/m مورد شستشو قرار گرفت. برای بدست آودن منحنی رخنه خاک با محلول CaCl2 با غلظت EC=10(dS/m) در مدت زمان کوتاه پالس دهی انجام شد. منحنی‌های رخنه خاک در شرایط اشباع و غیر اشباع رسم گردید و از روی آنها وقوع یا عدم وقوع جریان ترجیحی پیش‌بینی گردید. نمونه‌های خاک دست خورده برای اندازه‌گیری عناصر سنگین از محل نمونه‌برداری برداشت گردید و سپس عناصر سنگین در ستون خاک و نمونه‌های دست خورده اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد آزمایشات انتقال املاح که به مدت طولانی و متوالی بر روی نمونه دست نخورده انجام گرفت در اعماق پائین‌تر از ده سانتیمتر سبب انتقال عناصر سنگین در خاک مورد آزمایش گردید. تا عمق ده سانتیمتری این عناصر انتقال چندانی نداشته‌اند که احتمالا بدلیل وجود ماده آلی در سطح خاک می‌باشد که از انتقال این عناصر جلوگیری می‌نماید.