سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
هادی ارونقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

سرریزهای مرکب، سازه های هیدرولیکی ساده ای هستند که شکل تاج آنها ترکیبی از یک دهانه مثلثی و یک دهانه مستطیلی می باشد. در این مقاله، نتایج ارزیابی شرایط وظرفیت جریان بر روی سرریزهای مرکب لبه تیز مثلثی- مستطیلی با دهانه مثلثی ۹۰ درجه و با نسبت های متفاوت فشردگی جانبی B / b برابر ۱ ، ۰/۷ ، ۰/۵ ، ۰/۳ را ارائه می نماید. جریان در سرریزهای مرکب جریان عبوری بصورت تابعی از ارتفاع و عرض تاج سرریز، عرض کانال و ارتفاع سطح آب بالادست بطور تجربی ارزیابی گردیده و این نتایج با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک شبیه سازی گردید تعداد داده های اندازه گیری شده برای سرریز مرکب ۳۰۸ داده بوده که برای مدل سازی برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل GP به صورت معادلات ریاضی و نمودار درختی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد در هر دو مدل برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی تطابق خوبی بین مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده مدل وجود دارد.