سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

سرریزهای مرکب سازه های هیدرولیکی ساده ای هستند که شکل تاج آنها ترکیبی از یک دهانه مثلثی در قسمت پایین و یک دهانهمستطیلی در قسمت بالا می باشد امتیاز هیدرولیکی این نوع سرریزها در قابلیت اندازه گیری محدوده وسیعی از جریان های کم تا زیادبا دقت بالا درکانالهای یا فلوم های آزمایشگاهی است دراین مقاله با استفاده از نتایج ازمایشگاهی بدست آمده برروی سرریزهای مرکب مدل های رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی بهینه برای محاسبه دبی جریان بکارگرفته شده اند جریان در سرریزهای مرکب جریان عبوری بصورت تابعی از ارتفاع و ابعاد هندسی عرض تاج سرریز عرض کانال و ارتفاع سطح آب بالا دست بطور تجربی ارزیابی گردیده و این نتایج تجربی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند گانه و شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی گردید. نتایج شبکه عصبی با مدل های رگرسیون خطی مقایسه شده است.