سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فرزادکیا – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
بابک جاهد – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمد فرامرزیان –
اسماعیل شاهسونی –

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از مدل درجه اول پیشنهاد شده توسط USEPA مقدار گاز تولیدی دردفنگاه شهر شیراز از سال ۱۳۷۶ تا ۱۵۱۵ مورد محاسبه قرار گرفت که براین اساس بیشترین میزان گاز تولیدی مربوط به سال ۱۴۱۸ به میزان ۵/۶×۱۰ ۷ m3 خواهد بود همچنین میزان گاز بازیابی شده طبق دوسناریوی متفاوت وضعیت موجود و وضعیت ایده آل جمع آوری گاز دردفن گاه مورد محاسبه قرارگرفت و برطبق آن ظرفیت نیروگاه قابل استفاده در هر دو سناریو مشخص گردید براین اساس درسال ۱۴۱۸ درسناریوی وضعیت موجود حداکثر از ۲ و در سناریوی وضعیت ایده آل حداکثر از ۳ واحد نیروگاهی۳ مگاواتی می توان استفاده نمود مجموع محتوی انرژی حرارتی دفنگاه شیراز در وضعیت موجود و درشرایط ایده آل طی سالهایی که با تولید گاز مواجه هستیم به ترتیب برابر با ۶۸/۶ – ۴۳/۴TBtu خواهد بود که در صورت تبدیل ان به انرژی الکتریکی به ترتیب در هر سناریو با درنظر گرفتن بعد خانوار ۴ نفر می تواند نیاز ۵۸۹۸ و ۹۳۱۴ خانوار را تامین کرد