سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج برگ گل – دکتری مهندسی و برنام هریزی حمل و نقل، دانشکد هی فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

پی شبینی تولید و توزیع کالا در شبکه های برو نشهری کشور از مهم و ضروری ترین مراحل برنامه ریزی حم ل ونقل برو نشهری محسوب م یشود. همچنین با توجه به شرایط خاص حمل ونقل بار در شهرهای ایران ارائه روشی مدون برای پیش بینی جابجایی کالا از دید برنام هریزان حمل ونقل حائز اهمیت می باشد. د راین مقاله سعی شده است، شبکه حمل ونقل کالا را براساس مرکزیت تهران و ۳۰ مقصد (مراکز استا نها) به وجود آورد، که در آن تمامی جا ب هجایی کالا بی نشهری را پوشش دهد. و همچنین مد لهای ارائه شده ترکیبی از مدل های تولید و توزیع سف رباری به دو روش مبتنی ب رکالا (تنا ژج اب هجا شده بین استان ها) و مبتنی ب رسف ر(تعدا د سفرها یکامیونی بی ناستا نها) م یباشد. که نتایج حاکی دقت زیاد شبکه عصبی MLP و RBF ارائه شده در پیش بینی تولید و توزیع کالا در سطح بین شهری در مقایسه با روش رگرسیون خطی می باشد، هر چند که رگرسیون خطی نتایج قابل قبولی داشته است.