سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا قدرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عزیز عظیمی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی معرفت – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طراحی سیستم های تهویه مطبوع برای بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان ها به روشهای سریع ودقیقی نیاز دارد کهبتوانند جزئیات هوا درداخل ساختمان را پیش بینی کنند دراین مقاله نشان میدهیم که روش ناحیه ای هوا می تواند کیفیت هوا درمحیط های داخلی را با سرعت و دقت مناسب بصورت منطقه ای محاسبه کند مدل ناحیه ای هوا براساس بالانس جرم و انرژی درحجم های ماکروسکوپی توصیف میشود این مدل ازمعادلات بالانس معادله حالت معادله افت فشارهیدرواستاتیک ومعادله نیرودرشبکه های درشت استفاده می شود. دراین مقاله یک فضای نمونه شامل دو اتاق که توسط یک دریچه افقی باهم ارتباط دارند و بصورت طبیعی و اجباری تهویه میشوند با استفاده از روش ناحیه ای هوا بشیه سازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روش عددی و تجربی با هم مقایسه شده است.