سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صالح قویدل –
تکتم گله خیلی –
دامون ترزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو
عزیز نوروزی نودهی – دکترای مدیریت صنعتی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

در این مقاله محقق برآن شد تا میزان تقاضا برای مصرف روغن در کشت وصنعت شمال با نوجه به داده ها ی مصرف مابین سال های ۸۹-۸۷را با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی بیابد ونتا یج حاصل را با نتایج بدست آمده از روش کلاسیک پیش بینی مقایسه کند. پس از انجام پیش بینی در نهای ت شبکه عص بی مصنوعی با ساختار ۱-۱۶-۶با الگوریتم یادگیری پس اننتشار خطا برای مصرف روغن در کش ت وصنعت شمال بهترین نتایج را از نظر معیارهای اندازه گیری خطا و معیارهای همبستگی بدست آورد