سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه فعال – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استادگروه مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیش بینی تقاضای آب فعالیت مهمی در عملکرد موفق سیستم تامین و توزیع آب شهری است دراین تحقیق پیش بینی کوتاه مدت ۱۴ روز آینده میان مدت ۲۶ هفته آینده و بلندمدت ۲۴ ماه آینده تقاضای آب شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پویا DAN2 و شبکه عصبی با تاخیر زمانی متمرکز FTDNN انجام شده است عدم تفکیک روزهای هفته در مدل روزانه پیش بینی مستقیم روزانه سپس جمع بستن به هفته های متناظر در مدل هفتگی و استفاده از فصلهای تقاضای زیاد و تقاضای کم درمدل ماهانه نتیجه بهتر پیش بینی را ارائه داد عملکرد مطلوب مدل DAN2 د رنتایج پیش بینی مشاهده شد.