سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

بهدلیل تفکیک فضایی کم یا ساده سازی برخی پدیده های ریزمقیاس درمدلهای گردش عمومی جو این مدلها نمی توانند تقریب درستی ازشرایط آب و هوای منطقه مورد مطالعه ارایه دهند لذا بایستی خروجی آنها تاحد ایستگاه هواشناسی ریزمقیاس گردد دراین تحقیق داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با به کارگیری مدل LARS-WG طبق سه سناریوی A1B ، A2 B1 تایید شده IPCC ریزمقیاس شده و تغییرات فصلی بارش دمای کمینه و دمای بیشینه شهرستان گرگان دردوره های ۲۰۳۰-۲۰۱۱و۲۰۶۵-۲۰۴۵ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که تغییرات فصلی دمای کمینه درهرسه سناریو درهمه فصل ها دراای روند افزایشی می باشد دمای بیشینه نیز همین روند را به استثنای سناریوی B1 درفصل زمستان نشان داده است و تغییرات فصلی بارش درسناریوی A1B فصل زمستان و تابستان کاهش سناریوهای B1,A2 هم درفصل پاییز کاهش مییابد و بقیه فصول درسه سناریو به استثنای فصلهای مذکور دارای روند افزایشی می باشند.