سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده السادت هاشمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد موسوی بایگی – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه فردوسی مشهد
بهرام بختیاری – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبکه های محاسباتی مدل های گردش عمومی جو (GCM) به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در ابعاد یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از این رو از مولدهای هواشناسی جهت ریز مقیاس کردن استفاده می شود. با استفاده از خروجی مدل گردش- عمومی و مولدهای هواشناسی می توان اقلیم منطقه را شبیه سازی نمود. در این مطالعه از داده های خروجی مدل گردش عمومی HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B و A2 و B1 توسط مدل LARS-WG در ایستگاه کرمان ریز مقیاس شده است . نتایج حاصل از آن در دوره پایه ۲۰۱۰-۱۹۹۱ و دوره آینده ۲۰۳۰-۲۰۱۱ مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ارزیابی مدل LARS-WG به بررسی میزان خطای داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده بررسی شد و مدل برای منطقه مناسب ارزیابی شد. پس از آن تغییرات بارش و طول بازه خشک و تر بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی میانگین بارش ماهانه ، فصلی نشان می دهد که بارش در همه ماه های سال و همه فصول در ایستگاه کرمان افزایش بارش را به همراه دارد. همچنین میانگین بارش در ۲۰ سال آتی نشان می دهد که افزایش بارش در ایستگاه کرمان حدود ۲۵ درصد خواهد بود. بررسی طول بازه تر و خشک نشان داد که طول بازه تر رو ه افزایش می باشد.