سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه عل موصنعت ایران
محمود احمدی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه عل موصنعت ایران
سیدابراهیم عبدالمنافی – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه عل موصنعت ایران

چکیده:

تصادفات همواره بخش قابلتوجهی از سرمایههای ملی را از بین م یبرند. با توجه به توسعه شبکه راهها و افزایش حجم ترافیک عبوری و با مروری بر آمار تصادفات در سالهای اخیر لزوم تحقیق در زمینه تصادفات ضرورت بیشتری م ییابد. تقاطعات بخش اجتناب ناپذیری از شبکه معابر شهری می باشند، بطوریکه بیشتر شبکه معابرشهری در یک تقاطع با هم سهیم م یباشند. تصادفات در تقاطعات بخش اعظمی از تصادفات را در بر می گیرد. لذا شناسایی عوامل و متغیرهای موثر در بروز تصادفات در تقاطعات و طراحی مدل پی شبینی تصادفات براساس این پارامترها مهم می باشد. در این مقاله به بررسی تصادفات در تقاطعات چراغدار و چهارراهه شهر تهران پرداخته شده و در نهایت مدلی برای پیش بینی تعداد متوسط تصادفات در تقاطعات شهری براساس پارامترهای ترافیکی، طرح هندسی تقاطع و وسایل کنترل ترافیک براساس آمار و اطلاعات شهر تهران ایجاد شده است. برای ساخت این مدل با توجه به قابلی تهای فراوان شبک هعصبی در پی شبینی، از شبکه عصبی استفاده شده و بر اساس آنالیز حساسیت شبکه عصبی برتر ساخته شده، میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرهای مدل ارائه گردیده است