سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت فرهمندفرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
جمشید مقدسی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت آبادان

چکیده:

تزریق آب به مخازن نفتی یکی ازروشهای نگهداشتن فشارو ازدیاد برداشت نفت می باشد ناسازگاری بین آب تزریقی و اب سازند باعث تشکیل رسوبات معدنی و درنهایت کاهش تراوایی و تولید مخزن می گردد دراین تحقیق با استفاده ازنرم افزار Scale soft pitzer و آنالیز شیمیایی آب خلیج فارس و آب سازند که درآزمایشگاه اندازه گیری شده است میزان شاخص رسوبگذاری (Scaling Index) و رسوب کربنات کلسیم کلسیت ) دردماهای مختلف ۲۱۰-۸۰f و فشارهای مختلف ۴۰۰۰-۱۵psia و همچنین دراثراختلاط آب تزریقی با آب سازنددرنسبت های مختلف درمیدان نفتی سیری ایران پیش بینی شده است. . نتایج نشان میدهد که رسوب کلسیت یکی ازرسوبات عمده درمیدان نفتی سیری است که با افزایش دما مقدار رسوب کربنات کلسیم افزایش یافته و لی افزایش فشار باعث کاهش رسوبگذاری شده است.