سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر رجعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی فرایند
امید بختیاری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
تورج محمدی – استاد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تراوش پذیری از میان غشاها به اندازه مولکول گاز و اندازه روزنه های زئولیت و نیز جذب گاز درآن بستگی دارد که درواقع هر دوی این عاملها بهنفوذپذیری گاز برمیگردد درکار کنونی داده های جذب گازهای O2 ) Ar N2 CH4 N2O CO2 برغشا زئولیتی DD3R درگستره دمایی ۲۹۸-۱۹۵K با مدل جذب لانگمویر یک سایتی ودو سایتی و نیز نفوذ آن ها در میان غشا با اثرهای انرژی فعالسازی نفوذ و گرمای جذب بررسی شده است برپایه داده های جذب و نفوذ دراین غشا زئولیتی تراوش پذیری گازها از میان این فشا درگستره دمای ۳۷۳-۲۲۰K پیش بینی و با مقادیر تجربی آنها مقایسه شد برپایه دستاوردهای این پژوهش تراوش پذیری مولکول های بزرگ مانند متان با افزایش دما افزایش می یابند و تراوش پذیری مولکول هایی که به میزان کم روی زئولیت جذبمی شوند با افزایش دما کاهش مییابد تراوش مولکول هایی که جذب قویتری درغشا دارند دردماهای پایین از یک مقدار بیشینه می گذرد