سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد هادی زاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن پژوهشگران جوان
جلالی فر – دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی نفت و گاز
پورافشاری – دانشگاه تهران انستیتو نفت
نظام آبادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تجمع مایعات یکی از مشکلات مهمدر اغلب چاه های گازیست زمانی که گاز توانایی حمل مایعات تولید شده دردرون چاه را نداشته باشد مایعات به کف چاه سقوط می کنند و با جمع شدن در برابر محل تولید باعث کاهش شدید تولید شده و د رچاه های با فشار کم باعث کشته شدن چاه می شوند برای حل این مشکل چاه باید بصورت مکانیکی یا بااستفاده از فرازآوری گاز تخلیه شود بررسی مکانیزم تخلیه چاه وجود یک دبی بحرانی برای جلوگیری از تجمع مایع را نشان میدهد پیش بینی کمترین نرخ جریان بسیار مهم می باشد مدلهای زیادی برای محاسبه دبی بحرانی ارائه شده است دراین تحقیق از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی کمترین نرخ جریان استفاده شده است. نتایج پیش بینی و قابلیت اعتماد مدل نسبت به مدلهای قبل نشان داده شده است. خطای پیش بینی نرخبحرانی دراین تحقیق ۲/۵% می باشد.