سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بهنام محمدی نوزادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حامد جانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

عمده ترین عامل مصرف منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک تبخیر و تعرق است. لذا آگاهی از روند تغییرات و پیش بینی این پارامتر نقش اساسی را در برنامه ریزی ، توسعه و مدیریت منابع آب ایفا می کند . تبخیر و تعرق می تواند به طور مستقیم توسط لایسیمتر با روش بیلان آب اندازه گیری و یا با داده های هواشناسی تخمین زده شود . در این تحقیق با استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کرج با طول دوره آماری ۲۰ ساله و با بکارگیری نرم افزار Ref-ET مقدار تبخیر تعرق با روش های معتبر موجود در همین نرم افزار مورد ارزیابی قرار گرفته است. با محاسبه ضرایب واسنجی و نمایه های آماری متداول ، روش استاندارد شده ایالات متحده امریکا نسبت به سایر روش های دیگر ، به عنوان مناسب ترین روش در مقایسه با روش ایده آل پنمن مانتیث فائو ۵۶ پیشنهاد شده و در نهایت این مدل ، با توجه به ضرایب رگرسیونی خطی درجه ۱ و چند جمله ای درجه ۲ اصلاح گردیده و با نرم افزار SPSS از طریق رگرسیون خطی چند متغیره بین داده های اقلیمی موثر بر تبخیر تعرق ( دمای متوسط ، رطوبت نسبی ، سرعت باد و تعداد ساعات آفتابی ) و ETo محاسبه شده در مدل اصلاحی رابطه مناسبی جهت پیش بینی ETo سالانه ارائه گردید به طوری که معادله کالیبره شده مورد نظر و از طرف دیگر ، معادله پیش بینی کننده ETo سالانه در مقایسه با روش مبنای PMF56 با ضریب تبیین ۰/۹۹ و خطای استاندارد ۰/۱۷۶ دارای بالاترین ضریب همبستگی و کم ترین اختلاف با یکدیگر می باشند.