سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی گرجی – رئیس گروه طرحهای الگویی مهندسی زراعی دفتر توسعه سامانه های نوین آبیا
لیلا اسکندری – دانشجویان کارشناسی ارشدگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بهنام محمدی نوزادیان – دانشجویان کارشناسی ارشدگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حامد جانی پور – دانشجویان کارشناسی ارشدگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

عمده ترین عامل مصرف منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک تبخیرتعرق است. لذا آگاهی از روند تغییرات و پیش بینیاین پارامتر نقش اساسی را در برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع آب ایفا می کند. تبخیر و تعرق می تواند به طور مستقیمتوسط لایسیمتر یا روش بیلان آب اندازه گیری و یا با داده های هواشناسی تخمین زده شود. در این تحقیق با استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کرج با طول دوره آماری ۲۰ ساله و با به کارگیری نرم افزار Ref-ET مقدار تبخیر تعرق با روش های معتبر موجود در همین نرم افزار مورد ارزیابی قرار گرفته است. با محاسبه ضرایب واسنجی و نمایه های آماری متداول، روش استاندارد شده ایالات متحده امریکا نسبت به سایر روش های دیگر، به عنوان مناس بترین روش در مقایسه با روش ایده آل پنمن مانتیث فائو ۵۶ پیشنهاد شده و در نهایت این مدل، با توجه به ضرایب رگرسیونی خطی درجه ۱ و چند جمله ای درجه ۲ اصلاح گردیده وبا نرم افزار SPSS از طریق رگرسیون خطی چند متغیره بین داده های اقلیمی موثر بر تبخیر تعرق (دمای متوسط، رطوبت نسبی، سرعت باد و تعداد ساعات آفتابی) و ETo محاسبه شده در مدل اصلاحی رابطه مناسبی جهت پیش بینی ETo سالانه ارائه گردید به طوری که معادله کالیبره شده مورد نظر و از طرف دیگر، معادله پیش بینی کننده ETo سالانه در مقایسه با روش مبنای PMF56 با ضریب تبیین ۰/۹۹ و خطای استاندارد ۰٫۱۷۶ دارای بالاترین ضریب همبستگی و کم ترین اختلاف با یکدیگر می باشند.