سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نغمه شاه نقی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
مسعود پارسی نژاد – دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
فرهاد میرزایی – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل وابستگی بسیار زیاد میزان تبخیر و تعرق به درجه حرارت و تغییر در رژیم بارندگی به شدت تحت تاثیر پدیده اقلیم قرار خواهند گرفت عدم توجه به تاثیرات این پدیده در مطالعات منابع آب و کشاورزی منجر به نتایجی دور از واقعیت می گردد دراین تحقیق که با هدف بررسی تاثیرات تغییر اقلیم برروی تبخیر و تعرق پتانسیل در د شت مشهد صورت گرفتها ست شبیه سازی دما در دوره اینده نزدیک ۲۰۳۹-۲۰۱۰ و اینده دور ۲۰۹۹-۲۰۷۰ با استفاده از مدل گردش عمومی CSIRO تحت دو سناریوی A2 و تبخیر و تعرق معادلات هارگریوز سامانی و جنسن هیز اصلاح شده با معادله مرجع فائوپنمن مانتیث مقایسه گردید. از انجایی که معادله هارگریوز سامانی دارای انطباق بیشتری با معادله مرجع بوده تبخیر و تعرق دردوره اینده با استفاده ازا ین معادله شبیه سازی شد.