سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – دانشیار گروهمهندسی آب دانشگاه تبریز
صمد دربندی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سپیده کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زهکشی

چکیده:

دریاچه ارومیه همانندسایر دریاها و رودهای بزرگ نقش تعدیل کننده دردمای منطقه را دارد و با افزایش دمای این حوضه میزان تبخیر آب دریاچه نیز افزایش می یابد تغییرات دمایی را می توان اصل یترین عامل خشک شدن دریاچه عنوان کرد گرچه کنترل افزایش دما تا حدودی از دسترس ما خارج است ولی می توان با مدیریت صحیح میزان خسارت را به حداقل رساند در تحقیق حاضر از برنامه ریزی ژنتیک برای تخمین مقادیر دمای هوا در حوضه دریاچه ارومیه استفاده شد نتایج حاصل حاکی از توانایی مطلوب برنامه ریزی ژنتیک در تحلیل پدیده غیرخطی تغییرات دمای هوا می باشد با توجه به شاخصهای آماری به کارگرفته شده در تحقیق حاضر برنامه ریزی ژنتیک قادر به تخمین دقیق مقادیر دمای هوا می باشد.