سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا ایرانمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نوید جلال کمالی – دکتری هیدرولوژی و عضو هیات علمی بخش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امیر جلال کمالی – دکتری هیدرولوژی و عضو هیات علمی بخش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محسن یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد و

چکیده:

متوسط دمای سطح کره زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، بر اساس گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم متوسط دمای جهانی نسبت به دوره پایه در حدود ۱/۱ تا۶/۴ درجه سانتیگراد در طول قرن آینده افزایش خواهد داشت، همچنین تغییراتی در مقدار، فراوانی وقوع، شدت بارش و نوع آن در سراسر این کره خاکی مشاهده شده است که دارای تغییرات منطقه ای قابل توجه میباشد. به همین دلیل بررسی این تغییرات به منظور مدیریت کاراتر شرایط در آینده ضروری به نظر می رسد. در این مقاله داده های سناریوی A1B مدل گردش عمومی جو HadGEM برای ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر بارش و تابش خورشیدی در ایستگاه کرمان در دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۱ میلادی توسط مدل آماری LARS-WG ریز مقیاس شدند. در این تحقیق از داده های مشاهداتی دمای کمینه، دمای بیشینه، تابش خورشیدی و بارش ایستگاه سینوپتیک کرمان در دوره آماری پایه ۲۰۰۵-۱۹۶۵ میلادی و داده های پیش بینی شده دمای حداکثر و دمای حداقل مدلهای CSMK3 وBCM2.0 استفاده شد. پس از کالیبراسیون، تحلیل آماری و صحت سنجی داده های مشاهداتی و به دنبال آن تولید و بررسی داده های آب و هوایی مصنوعی توسط مدل ،LARS-WG نتایج نهایی در مقایسه صورت گرفته حاکی از افزایش ۲٫۵ درصدی دمای حداکثر روزانه و افزایش ۹٫۵ درصدی دمای حداقل روزانه می باشد بیشترین افزایش میانگین ماهانه دمای حداکثر مربوط به ماه مارس به میزان ۱٫۵۶ درجه سانتیگراد و بیشترین افزایش میانگین ماهانه دمای حداقل مربوط به ماه نوامبر به میزان ۰٫۹۴ درجه سانتیگراد خواهد بود