سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – دکترای هیدروژئولوژی زیست محیطی
حسین حسینی – کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی ویژگیهای هیدروژئولوژیکی دشت شاهرود و تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی پراخته شده است یکی از منابع عمده تغذیه دشت شاهرود چاههای فاضلاب موجوددر سطح شهر شاهرود می باشد با توجه به اینکه قرار است در اینده ای نزدیک طرح جمع اوری فاضلاب ها در سطح شهر شاهرود اجرا گردد بنابراین تاثیر قابل توجهی برسطح آبهای زیرزمینی این دشت خواهد گذاشت جهت پیش بینی تاثیر طرح جمع اوری فاضلاب آبخوان دشت شاهرود با استفاده از روش عددی تفاضلات محدود و نرم افزار GMS6.0 برای یک دوره یکساله ۸۶-۸۵ شبیه سازی گردید. از آنجا که مدل در واسنجی سال آبی ۸۷-۸۶ از دقت مناسبی برخوردار بود انتظار می رود که نتایج به دست امده به واقعیت نزدیک باشد سپس مقدارتغذیه از طریق چاههای فاضلاب از کل تغذیه حذف شد و میزان تاثیر آن بر سطح آب زیرزمینی از طریق ترسیم هیدروگراف دشت قبل و بعد از اجرای طرح فاضلاب مورد بررسی قرارگرفت.