سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
امیرجواد مرادلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
وحید صداقت – دانشجوی کارشناس ارشدگرایش سازه از دانشگاه زنجان

چکیده:

جریان رطوبت و حرارت در بتن بر همدیگر تأثیرگذارند که این اندرکنش در دماهای بالا مثل راکتورهای اتمی بیشتر است. لذا باید اثر این دو برروی هم در نظر گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل اجزای محدود، معادلات حاکم بر جریان رطوبت و حرارت از معادلاتدیفرانسیل غیرخطی درجه ۲ با ضرایب متغیر در محیط پیوسته تبدیل به دو معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت شده و سپس با استفاده ازروش اختلاف های محدود و روش تکرار عددی تحلیل می شود که برای این منظور برنامه ای برای تحلیل همزمان جریان رطوبت و حرارت در محیطMATLAB نوشته شده است. نتیجه حاصل از روش محاسباتی فوق میزان حرارت و فشار منفذی و تغییرات آن در طول زمان در گرههای داخلیNode) المانها می باشد. نتایج آنالیز عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده که بیانگر انطباق مناسب این دو می باشد.