سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود عظیمی – کارشناس ارشد عمران آب دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشمچی – استاد گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تحقیقات دهه های اخیر نشان داده است که تغییرات دمای سطح آب اقیانوس ها تاثیر بسزایی در نوسانات اقلیمی و شرایط آب و هوایی نقاط مختلف جهان داشته و در نظر گرفتن این تغییرات به عنوان متغیر پیش بینی کننده می تواند منجر به افزایش دقت و همچنین افزایش زما ن تاخیر پیش بینی های هیدرولوژیکی شود دراین مطالعه ارتباط میان حجم اورده دوره گرم سال در سد دز و تغییرات دمای سطح آب در اقیانوس اطلس و ارام بررسی و معادله رگرسیونی برپایه مولفه های اصلی جهت پیش بینی حجم آورد توسعه داده شده است اندازه گیری های طولانی مدت موجود دمای سطح آب امکان استفاده از حداکثر طول دوره آماری موجود ۵۱ سال را به منظور پیش بینی داده است نتایج نشان میدهد که با بکارگیری تغییرات دمای سطح آب می توان تا ۵۵ دصد تغییرات حجم آورد را با خطای نسبی ۲۶ درصد در ابتدای فروردین پیش بینی نمود.