سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید کهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد کاظمی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

هدف از مطالعه ویژگیهای مهندسی مواد کشاورزی ازجمله خوا صمکانیکی دانه عبارت است از استخراج پارامترهای لازم برای بهینه سازی و طراحی صحیح ماشین های برداشت بخصوص ماشین های پس از برداشت فرآوری و انتقال محصولات و کاهش صدمات مکانیکی به مواد کشاورزی می باشد با توسعهسریع فناوری پردازش رایانه و ایجاد نرم افزارهای مربوطه از مزایای فناوری هوش مصنوعی برای حل مسائل مربوط به مدلسازی سیستم ها و پیش بینی فرایندها استفاده می شود استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی درسطح وسیعی برای شبیه سازی و پیش بینی پارامترهای مکانیکی محصولات کشاورزی که از روابط مشخصی پیروی نمی کند درحال رشد و توسعه است دراینت حقیق خواص مکانیکی دانه دردو رقم متداول شلتوک برنج هاشمی و علی کاظمی دردو سطح محتوی رطوبت یدانه ۸و۱۲w,b% تحت زوایای مختلف بین نیروی وارده و امتداد سطح قرار گیری دانه ۱۵و۳۰و۴۵و۶۰و۷۵و۹۰درجه دردو موقعیت قرایگری دانه برروی سطح درامتداد سطح شیبدار و درامتداد عمود برآن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت