سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا شایگانی سلطان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
یوسف عباسپورگیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله گل محمدی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امید سفالیان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین تحقیق به منظور پیش بینی مقادیر شاخص مخروطی خاک پارامترهای مختلف خاک از قبیل جرم مخصوص ظاهری هدایت الکتریکی محتوی رطوبتی و عمق خاک و برای پیش بینی مقادیر جرم مخصوص ظاهری پارامترهای خاک از قبیل شاخص مخروطی هدایت الکتریکی محتوی رطوبتی و عمق خاک مورد استفاده قرارگرفتند شبکه های عصبی مصنوعی طراحی شده دراین تحقیق که به منظور پیش بینی مقادیر شاخص مخروطی و جرم مخصوص ظاهری مورد استفاده قرارگرفتند از نوع شبکه چندلایه پس انتشار برگشتی بودند که به منظور آموزش شبکه از سه الگوریتم گرادیان نزولی با مومنتم الگوریتم لونبرگ ـ مارکوات و الگوریتم گرادیان نزولی مقیاسی استفاده گردید انتخاب بهترین الگوریتم آموزشی براساس مقایسه عملکرد شبکه های ساخته شده درمرحله آموزش ارزیابی و ازمون داده ها انجام گردید