سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه انصاری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی ازروشهای پیش بینی تغییرات اقلیم استفاده از خروجی مدلهای اقلیم جهانی GCM است دراین تحقیق بارش درحوزه آبریز دریاچه ارومیه بهکمک نرم افزار ASD و با بکارگیری داده های خروجی دو مدل اقلیم جهانی CM3A ، ۲ H3A2a ریزمقیاس و برای دوره های زمانی سی ساله درآینده پیش بینی شده است نتایج کاهش متوسط بارندگی برحسب میلی متر درروز برای دوره های ۲۰۴۰-۲۰۱۱و۲۰۷۰-۲۰۴۱و۲۱۰۰-۲۰۷۱ بترتیب به میزان ۰/۱۷و۰/۳۰و۰/۴۳ درمدلسازی با داده های CGCM3A2 و درمدلسازی با داده های H3A2a بترتیب ۰/۰۰و۰/۱۴و۰/۰۱ را نشان میدهند.