سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه انصاری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسرین سیاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روشهای پیش بینی تغییرات اقلیم استفاده ازخروجی مدلهای چرخش عمومی GCM است دراین تحقیق بارش درحوضه آبریز رودخانه پلرود به کمک نرم فازار ASD و با بکارگیری داده های خروجی دو مدل اقلیم جهانی CGCM3A2 و HadCM3 ریزمقیاس و برای دوره هایزمانی سی ساله درآینده پیش بینی شده است نتایج افزایش متوسط بارندگی برای دوره های ۲۰۴۰-۲۰۱۱و۲۰۷۰-۲۰۴۱و۲۱۰۰-۲۰۷۱ بترتیب به میزان ۰/۶۵ و ۱/۲۱ و ۱/۶۵ میلیمتر درروز درمدلسازی با داده های CGCM3A2 را نشان میدهد درحالیکه درمدلاسزی با داده های HadCM3 هیچگونه تغییری مشاهده نمی شود.