سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد خوشه چین – دانشگاه تهران
سیدجابر صفدری – پژوهشکده چرخه سوخت
سیدمحمدعلی موسویان – دانشگاه تهران
عباس رشیدی – پژوهشکده چرخه سوخت

چکیده:

دراین مقاله افت فشاردوفازی با استفاده ازیک ستون استخراج مایع مایع پرشده ضربه ای درمقیاس نیمه صنعتی با پرکن های سرامیکی از نوع راشیگ به قطر۰/۶۳ سانتی متر برای سیستم آب تولوئن اندازه گیری شده است اثرپارامترهای عملیاتی نظیرشدت ضربه سرعت حجمی فازهای پیوسته و پراکنده برروی افت فشاردوفازی مورد بررسی قرارگرفت و دریافت شد که افت فشار به شدت ازسرعت حجمی فاز پیوسته و شدت ضربه و به میزان کمتر از سرعت حجمی فاز پراکنده تاثیر می پذیرد به گونه ای که با افزایش هریک از پارامترهای عملیاتی افت فشار نیز افزایش می یابد درنهایت با استفاده از روابط ارایه شده برای پیش بینی افت فشار درحالت گاز مایع رابطه اصلاح شده خان و وارما برای محاسبه افت فشار درستون استخراج مایع مایع پرشده ضربه ای پیشنهاد گردید که توافق بسیار خوبی به میانگین خطای ۴/۷% با داده های تجربی از خود نشان میدهد