سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه فیروزی – کارشناس ارشد مشاوره
مریم فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه بین ابعاد انسجام خانواده با اضطراب نوجوانان درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ می باشد با استفاده از تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس رابطه بین ابعاد انسجام خانواده و اضطراب نوجوانان در۳۷۰نوجوان دختر و پسر ۱۷۴ پسر و ۱۹۶ دختر ارزیابی شد ابزار سنجش این پژوهش مقیاس همبستگی خانواده السون و پرسشنامه سلامت عمومی بودند نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه بین ابعاد انسجام خانواده و اضطراب نوجوانان بصورت معکوس معنادار می باشد ضرایب رگرسیون هریک از متغیرها پیش بین نشان داد که همبستگی با مادر همبستگی با پدر و تصمیم گیری میتواند واریانس متغیر اضطراب را به صورت معنادار تبیین کند باتوجه به نتایج بدست آمده ازاین یافته ها می توان با شناسایی بدکارکردی خانواده دربعد انسجام و برنامه ریزی جهت اصلاح آن از میزان اضطراب فرزندان دردوره نوجوانی کاست