سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن شنبه – مربی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱، اصفهان، ایران
محمد ذره بینی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱، اصفهان، ا
محمد مرشد – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱، اصفهان، ای
مریم نصیری – کاشناس ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق استحکام تا حد پارگی گرب ژئوتکستایلهای سوزن زنی شده مدلسازی شده است. نمونه ها با استفاده ازالیاف پلی پروپیلن که دارای خصوصیات کششی مختلف بودند، تولید شدند. نمونه ها با استفاده از ماشین کاردینگ و سوزن زنی تولید شدند. در خلال فرایند سوزن زنی فاکتورهایی مثل عمق سوزن زنی، نوع سوزن زنی (یکطرفه و دوطرفه)، نوع سوزن مورد استفاده و ضخامت لایه تغییر داده شد. استحکام تا حد پارگی گرب ژئوتکستایلهای سوزن زنی شده با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی پیش بینی شد. نتایج حاصل نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره خطی دارای قابلیت بهتری در مقایسه با مدل رگرسیون فازی هستند. قابلیت مدل شبکه عصبی اختلاف کمی با مدل رگرسیون خطی داشت. همچنین نحوه تاثیرگذاری متغیرها برروی استحکام تا حد پارگی گرب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که عمق نفوذ سوزن و نوع سوزن زنی بیشترین تاثیر را دارند. همچنین ظرافت الیاف و ضخامت لایه کمترین تاثیر را داشتند