سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل جرجانی – دانشیار ،گروه مهندسی فرآوری مواد معدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
سید محسن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی،دانشگاه آزاد اسلامی
محمد نوع پرست – استاد،گروه مهندسی فرآوری مواد معدنی،دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه ت

چکیده:

دراین تحقیق ارزش حرارتی ناخالص زغال سنگ به کمک الگوریتم ژنتیکی پیش بینی شدها ست یک مدل غیرخطی به عنوان معادله پیش بینی کننده درنظر گرفته شد که ضرایب مجهول این مدل با استفاده ازروش جستجوی هدفمند الگوریتم ژنتیک و با استفاده ازیک پایگاه داده شامل آنالیز تقریبی و کلی ۴۵۴۰ نمونه زغال سنگ از۲۵ ایالت آمریکا تخمین زده شد ضریب همبستگی نتایج حاصله به کمک این مدل با مقادیر واقعی R2 =0/995 و ریشه میانگین مربعات خطا RMSE نیز ۰/۴۵ بدست آمده است.