سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهشید آبادی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
علی خادمی – استادیار روانشناسی عمومی

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین تاب آوری و اختلالات روانی بوده از نوع مطالعات همبستگی و پیش بینیاست . دراین مطالعه ۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به روش تصادفی انتخاب شدند.پرسشنامه Scl-90، و سپس پرسشنامه تاب آوری کلاهنن اجرا شد . بر اساس یافته های تحقیق ، ضریبهمبستگی بین تاب آوری با اختلالات روانی نشان داد که بین تاب آوری با همه اختلالات روانی رابطه معکوس ومعنادار دارد.