سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا دشت بزرگی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سعید بختیارپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فاطمه بهزادی شینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

نقش استرس در شروع و تشدید اختلالات روانی، توسط محققین و نظریه پردازان زیادی مورد حمایت قرار گرفته است.همچنین سالها است که نقش خود فرد در چگونگی ارزیابی و ادراک حادثه استرس آور هدف بسیاری از تحقیقات در روانشناسی است. هدف از تحقیق حاضر پیش بینی احتمال بستری شدن بر اساس ادراک حوادث استرس آور زندگی بود. بدین منظور از جامعه بیماران بستری در بیمارستان روانی سلامت به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۱۲ نفر و از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به عنوان افراد غیر بستری ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون اماری رگرسیون تمییز نشان داد که صرفاً بااستفاده از متغیر ادراک حوادث استرس آور زندگی می توان تا ۷۰/۸ %بستری شدن فرد را صحیح پیش بینی کرد.