سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه دهقان منشادی – دانشگاه یزد
سیدمنصور بیدکی –
علی اصغر علمداریزدی –

چکیده:

آویزش ازجمله عوامل بسیار مهم درشکیل بودن تامین راحتی و بطور کلی مطلوبیت برای پوشنده لباس می باشد هرچند آویزش پارچه معمولا بصورت ذهنی ارزیابی میشود ولی تحقیقات قابل توجهی نیز برای کم یکردن آن و اندازه گیری واقعی این صفتمهم انجام شده است دراین تحقیق رفتار آویزشی ۱۶نمونه پارچه تاری پودی بررسی شد دامنه وزن پارچه ها از ۴۶gr/m2تا۲۱۲gr/m2 بود ابتدا آزمایش تعیین آویزش به روش کیوسیک برروی پارچه ها انجام گرفت سپس نمونه ای از هرپارچه از نازل مخروطی شکل عبور داده شد از منحنی نیرو جابجایی حاصل شانزده پارامتر مختلف انتخاب شد میزان همبستگی هریک از پارامترها با ضریب آویزش مربوط به بکارگیری نرم افزار اس پی اس اس SPSS موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت