سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل سیدآبادی – مربی گروه زراعت دانشگاه زابل
مهدی خجسته پور – استادیاران ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا –
مصطفی حیدری –

چکیده:

یکی از عوامل موثر درتلفات میوه ها آسیب های مکانیکی ای است که درحلقه تولید تا مصرف ایجاد می شود این آسیب ها باعث تخریب بافت میوه و درنتیجه فاسد شدن آن می شود درمیوه طالبی آسیب ها معمولا بصورت لهیدگی بافت های داخلی است که درظاهر قابل تشخیص نبوده و پیش بینی ان به روشهای تحلیلی سخت بوده و امکان پذیر نمی باشد درتحقیق حاضر تنشهای وارده برپوست گوشت میوه دربارگذاری استاتیکی به روش المان محدود و با نرم افزار آباکوس Abaqus) موردب ررسی قرارگرفت ارزیابی مدل از طریق مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج حاصل از آزمایش فشا رمیوه کامل انجام شد نتایج مدلسازی نشان داد که در ۲۰ درصد جا بجایی کل یا نیروی معادل ۹۰N تنشهای وارده برگوشت میوه به حد تسلیم رسیده و بافتهای داخلی میوه گسیخته می شود درحالیکه ظاهر میوه قابل رویت نیست .