سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهر کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران آب
مهدی اسمعیلی ورکنی – استادیار دانشگاه گیلان
حامد اشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی جمالی –

چکیده:

تعیین آبشستگی موضعی اطراف پایه پلها یکی از اساسی ترین مسائلدرطراحی فونداسیون پل ها می باشد درکشور مانیز پلهای فراوانی دراثر این پدیده ازبین رفته و خسارت جانی و مالی فراوانی تاکنون به بارآورده است امارموجود نشان میدهد که علیرغم بهبود و ارتقا دانش فنی درمورد طراحی سازه ای پلها و پیشرفت تکنولوژی ساخت آمار تخریب پلها افزایش یافته است لذا بررسی هرچه بیشتر این پدیده و ارایه روش های تخمین ان به هرروشی ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق ازسیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS که پارامترهای ورودی به ساختار آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است برای پیش بینی حداکثر عمق آبشستگی اطراف گروه پایه کج که بدلیل ترکیب همزمان تاثیر کج شدگی پایه ها فونداسیون و سپرشدگی پایه دوم از پیچیدگی زیادی برخوردار است بکارگرفته شده است. برای این منظور مجموعه داده های مربوط به ۴۸ازمایش برای شرایط هیدرولیکی و رقوم کارگزاری مختلف مورد استفاده قرارگرفت