سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیلی ورکی – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
اطهر کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهرمزگان
مریم نوابیان – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

چکیده:

آگاهی از عوامل شکل دهنده آبشستگی پایه های پل و تخمین ابعاد آن از اهمیت بسزائی در طراحی ایمن پل ها برخوردار است. از این رو تحقیقات وسیعی تاکنون در این رابطه انجام شده است. از سوی دیگر با پیشرفت فناوری طراحی و ساخت سازه ها، شاهد ساخت پل ها با اشکال گوناگونی بوده که از جمله آنها می توان به پل های با پایهبا ساختار پرسپترون چند لایه برای پیش بینی حداکثر عمق آبشستگی اطراف گروه پایه )ANN( گروه کج اشاره نمود. در این تحقیق یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعیکج که به دلیل ترکیب همزمان تاثیر کج شدگی پایه ها، فونداسیون و سپرشدگی پایه دوم از پیچیدگی زیادی برخوردار است، بکار گرفتاه شاده اسات. بارای این منظورمجموعه داده های مربوط به ۸۴ آزمایش برای شرایط هیدرولیکی و رقوم کارگذاری پایه گروه کج شامل سرعت های نسبی ۰/۴ ،۰/۵۹ ،)U / Uc و۰/۶و۰/۵ نسبت عمق به عرض y / D*1 تا ۳ و چهار تراز کارگذاری فونداسیونZ / D* -1و-۰/۵وصفرو۱ برای بررسای عملکارد شابکه عصابی در پایش بینای حاداکثر عمق آبشستگی مورد استفاده قرار گرفت