سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه نبی ییان – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه پیش بینی وقایع آینده مورد توجه محققان در زمینه های مختلف قرار گرفته و روش های متنوعی نیز در این رابطه ابداع شده است. اصطلاح پیش بینی همان طور که از مفهوم آن استنباط می شود ناظر بر آینده و مسائل و رویدادهای مربوط به آن است. در تحقیق حاضر صادرات خرمای ایران با استفاده از روش ARCH و ARIMA پیش بینی شد .داده های مورد استفاده شامل متغیر میزان صادرات خرما و دوره مورد مطالعه شامل سالهای ۱۳۸۸-۱۳۴۰ است. پس از بررسی ایستایی سریها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده ازآزمون دوربین واتسون بررسی شد.که در نتیجه سری مورد نظر غیر تصادفی و قابل پیش بین ارزیابی شد.نتایج نشان می دهد که مدل ARIMA پیش بینی دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارائه می کند .در این پژوهش از ابزار محاسباتی نرم افزار(Eviews6) استفاده شد.