سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خلیلی نوتاش – مهندسی عمران،کارشناسی ارشد، مدیر پروژه
مهراد خلیلی نوتاش – مهندسی عمران – خاک و پی، کارشناسی ارشد،کارشناس

چکیده:

فرو ریزش خاکها (رمبندگی) دارای پی آمدهای بسیار ناگواری در ابعاد انسانی و اقتصادی با توجه به سازه هاییکه خواسته و ناخواسته بر روی این گونه خاکهای مساله دار احداث می شوند می باشد.کانال اصلی خداآفرین باطول حدود ۱۴۴ کیلومتر با ظرفیت ۸۵ متر مکعب در ثانیه شاهرگ حیاتی اراضی پایاب سد خداآفرین میباشد که در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل در حال احداث است با توجه به تعاریف موجود در ادبیات فنیخاکهای رمبنده دارای شاخصه های مندرج در زیر بوده و ارزیابی های انجام یافته بر روی نتایج آزمایشاتپتانسیل رمبندگی زمین بستر کانال اصلی خداآفرین را مورد تائید قرار داده است.- خاکی که دستخوش تغییر حجم قابل توجهی بر اثر رطوبت، اعمال بار و یا ترکیبی از هر دو باشد.- هر گونه خاک غیراشباع که دستخوش تغییر اساسی در آرایش دانه ای ذرات خاک و کاهش قابل توجه حجمبر اثر رطوبت بدون اعمال بار اضافی شود.- نشست اضافی خاکهای نیمه اشباع بر اثر رطوبت بطور عام بدون افزایش فشار اعمال شده.- نشست در خاکهای نیمه اشباع بر اثر افزایش درجه تحکیم در شرایط زیر تحکیم بستگی به پیدایشچسبندگی خاک غیر اشباع دارد.