سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

براساس تعریف حادثه رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است کهفعالیت های کاری را دچار وقفه کردهو ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد برخی از حوادث موجب بروز خسارات و آسیب های انسانی اجتماعی و صنعتی جدی میشوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری تاثیر معنی داری بربهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر اثرات سو اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله برروی نیروی کار میب اشددرهر صورت تکنیکهای ایمنی نشان دادکه ما می توانیم حوادث را کنترل نموده و از وقوع آنها پیشگیری کنیم دراین مقاله به روش تحقیقی توصیفی به روند پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار پرداخته می شود.